Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit fram en rapport om hur företaget Studsvik Nuclear AB (SNAB) arbetar med kärnavfall i allmänhet och hur bolaget åtgärdat de brister myndigheten upptäckte och förelade bolaget att åtgärda redan år 2010.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Östhammars kommun lämnade in en redovisning av använda fondmedel för 2018 till Riksgälden den 5 mars och 29 mars 2019. Riksgälden har efter det granskat redovisningen och med start den 23 juni 2020 ställt ett antal frågor och begärt kompletteringar rörande kommunens användning av medel.
Publicerad den i kategorin Nyheter
För sju år sedan upptäcktes det att många av de närmare 3000 avfallstunnor med historiskt radioaktivt avfall som deponerats i förvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, innehåller mer långlivat och farligare avfall än tillåtet. Tunnorna ligger i containrar som korroderat kraftigt vilket gör dem svåra att flytta på.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Dialogmötena hålls separat från de avstämningsmöten som SSM och SKB har om kärnbräsnleförvaret och SFR 2.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB vill påskynda processen hos regeringen och har gjort en nationell opinionsundersökning för att visa att en majoritet vill att regeringen tar ett snabbt beslut om ett kärnbränsleförvar i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Läget i prövningen av kärnbränsleförvarsansökan och huruvida frågan verkligen är redo för ett beslut hos regeringen stod på dagordningen när Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) höll ett digitalt seminarium med inbjudna gäster under gårdagen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin har svarat i ett brev att ärendet är prioriterat och bedrivs skyndsamt, men att det inte går att bedöma när det avgörs.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 23 november lämnade forskarna Peter Szakálos, tekn. dr i korrosionsvetenskap, och Christopher Leygraf, professor i korrosionslära, bägge knutna till KTH en mycket kritisk analys till Strålsäkerhetsmyndigheten av kärnavfallsbolaget SKB:s redovisning av kopparkorrosionen i det LOT-försök som myndigheten nu granskar.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Under november månad ska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB redovisa för Strålsäkerhetsmyndigheten SSM hur bolaget ser på återtaget av containrarna med tunnor med felaktigt deponerat historiskt avfall i SFR. Bland annat kommer bolaget presentera hur avfallet ska tas om hand.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MKG bidrog den 9 november med ett andra skriftligt bidrag med synpunkter till SSM:s LOT-granskning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Riksdagen höll den 6 november 2020 interpellationsdebatt om kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det var Mattias Bäckström Johansson (SD) som ställt frågan Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) om när regeringen avser ta sitt beslut till.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har den 4 november skickat in ett yttrande till regeringen med anledning av forskningsprogrammet Fud-19 och kärnavfallsbolagets SKB:s bemötande av rådets remissvar. SKB svarade kortfattat den 21 september att rådets detaljerade frågor kommer beaktas i kommande program.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har ställt några uppföljande frågor och MKG har svarat och samtidigt rättat några fel i skrivelsen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 26 oktober skickade regeringen in den senaste rapporten till Joint Convention, det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag om säkerheten vid hanteringen av radioaktivt avfall. Rapporten tas fram var tredje år och är den sjunde i ordningen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Förvarsmetoden djupa borrhål som ett alternativ för långsiktig förvaring av kärnavfall har fått ökad uppmärksamhet det senaste året. I november arrangeras två webbseminarier om djupa borrhål, dels av IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation, och dels av SITEX_Network, Sustainable network for Independent Technical Expertise on radioactive waste management.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall. Planen är Sveriges version av det krav på att varje medlemskap ska ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Vart tredje år tar regeringen beslut om nya nivåer på kärnavfallsavgifterna och de ekonomiska säkerheter som ska garanteras av reaktorägarna. Riksgäldens granskningsarbete har dock försenats på grund av Covid-19, särskilt vad gäller möjligheterna att ta fram den säkerhet som kallas kompletteringsbelopp.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har samlat in synpunkter i ett avgränsningssamråd om havsvattenuttag i Forsmark för en avsaltningsanläggning av havsvatten. Anläggningen ska användas för att en försörjning av industrivatten till byggnation och drift av de planerade anläggningarna  SFR 2 och kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
På kvällen den 13 oktober 2020 hölls ett extra kommunfullmäktige i Östhammar. Där beslutades att säga ja till kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Naturskyddsföreningen mötte Strålsäkerhetsmyndigheten den 30 september för att diskutera LOT-granskning.